Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Yli-Iin Iso Pihlajasuon alueelle on tullut vireille tuulivoimaosayleiskaava Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 25.5.2021 § 304. Pahkakosken Energia Oy suunnittelee Iso Pihlajasuon alueelle enintään 9 tuulivoimalan rakentamista. Suunnittelualue sijoittuu noin 14 kilometriä Yli-Iin keskustasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Pahkakosken tuulivoimapuiston sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).

Ajankohtaista

Aloitusvaihe

Iso Pihlajasuon osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 17.5.2022.-1.8.2022
(Nähtävilläoloaikaa on jatkettu, aiemmin 16.6.2022.)

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 1.8.2022 (aiemmin 16.6.2022) sähköisesti osoitteella kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71 90015 OULUN KAUPUNKI. Muistutuksen otsikoksi: Muistutus OUKA/4651/10.02.02/2021.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osalliset päivitetty 14.6.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.4.2022
Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 27.4.2022
Arkeologinen inventointi

Asiakirjat ovat nähtävillä myös:

Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi/isopihlajasuotuulivoimayva, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1
Oulun kaupunki, Ympäristötalo, Solistinkatu 2 (ma-pe 8.00–16.15)
Iin kunnan asiointipiste, Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)

Hankkeessa järjestettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 31.5.2020. Tilaisuuden muistio lisätään tänne.

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen
040 168 5354

Yleiskaavasuunnittelija Virpi Haverinen
040 628 9096

etunimi.sukunimi@ouka.fi