Opetuksen kehittäminen - kehittäjäopettajat

 

Kehittäjäopettajat

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluilla on kehittäjäopettajia, joilla on omien vastuualueiden lisäksi yhteisiä tehtäviä. He kehittävät varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta. Lisätietoja kehittäjäopettajista saat laatupäällikkö Pauliina Kanervolta p. 050 592 3965, pauliina.kanervo(at)ouka.fi.


Kehittäjäopettajien tehtävänä on

 • lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen kautta
 • pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja arviointimenetelmien kehittäminen
 • käytännön vertaistuen järjestäminen ja toimintamallien työstäminen kehittämistoiminnan tueksi
 • ohjauspolun pedagoginen kehittäminen ja asiantuntijatehtävät
 • varhaiskasvatuksen ja opetuksen koulutusten koordinointi ja kouluttaminen
 • opetussuunnitelmatyön seuranta ja paikallisen opetussuunnitelmatyön valmistelu sekä tukimateriaalien työstö ja koonti
 • vastuualueisiin liittyvä tiedottaminen
 • yhteistyö muiden sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimijoiden kanssa omalla ohjausalalla
 • kaupungin työryhmissä ja tiimeissä toimiminen oman ohjausalan ja/tai kehittämisyksikön edustajana
 • Office 365 Education -sähköisen toimintaympäristön ja muiden virtuaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ohjauksessa
 • Verkostojen luominen ja moniammatillinen yhteistyö sekä kansainvälinen yhteistyö

 

Yrittäjyyskasvatus

Eemeli Alanne, p. 040 1825114
Toimenkuvani koostuu yrittäjyyskasvatusasioista esiopetuksesta lukioon. Koordinoin yrittäjyyskasvatuspolun kehittämistä ja autan yrittäjyyskasvatukseen liittyvien arjen kysymysten kanssa kouluarjessa, kuten valinnaisainekurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Organisoin oppilasvierailuja ja aktiviteetteja yrittäjyyskasvatusteeman alla. Tiedotan yrittäjyyskasvatuksen tapahtumista ja suunnittelen sekä organisoin aiheeseen liittyviä täydennyskoulutuksia. 

 

Esi- ja alkuopetus

Pirjo Koivuranta ja Tarja Mankinen
Tehtäviimme kuuluvat Oulun kaupungin esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen, alueellisen yhteistyön koordinointi ja ohjaus, koulutusten suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyö Alpo-tiimin sekä muiden kehittäjäopettajien kanssa.

Pirjo p. 040 763 4003 ja Tarja p. 040 763 4003

 

Kestävä kehitys ja luonnontieteet

Jussi Tomberg, p. 044 703 9186
Toimenkuvaani kuuluu luonnontieteiden pedagoginen ja menetelmällinen tukeminen, sekä täydennyskoulutus. Olen mukana koulujen kestävän kehityksen pyrkimyksissä. Järjestän säännölliset tapaamiset kestävän kehityksen yhdysopettajien kanssa ja opastan heitä kestävän kehityksen suunnitelman tekemisessä Toimin myös yhdyshenkilönä maakunnallisessa kestävän kehityksen työryhmässä. Osallistun Perämerenkaaren sivistysyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön Venäjän Karjalaan. Toimin verkostoyhteistyössä ainejärjestöjen, Oulun yliopiston, luonnonvarakeskuksen, sekä muiden oppimista edistävien tahojen kanssa. Minut voi kutsua myös käymään koulullasi.

 

ICT

Maikki Manninen ja Ismo Talsta
Toimenkuvaamme kuuluvat digitaalisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen, tiedonhallinta-polusta vastaaminen, yhteistyö koulujen TVT-yhdysopettajien kanssa sekä digitaalisuuteen liittyvät kehittämishankkeet.

Maikki p. 040 6149138 ja Ismo p. 040 352 6889

 

Kulttuuri

Satu Jehkonen, p. 044 703 9536
Toimin kulttuuriyhdysopettajana ja suunnittelen ja organisoin keskitettyä kulttuuritarjontaa oppilaille yhteistyössä kulttuurilaitosten ja -toimijoiden kanssa. Kulttuuriopetuksen ja oululaisen Kulttuuripolun kehittäminen on osa työtäni, jonka myötä olen osa kehittäjäopettajien ryhmää. Olen mukana opettajien täydennyskoulutusten suunnittelussa. Minut tavoittaa parhaiten torstaisin ja perjantaisin.

 

Osallisuus

Satu Kurvinen, p. 044 703 9188
Työtehtäviini kuuluvat oppilaskunnan ohjaavien opettajien työn tukeminen, yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa ja erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen uuden ops:n hengessä. Olen mukana mm. Vaikuttajapäivien, Kaupunkikokouksen, Oppilaskuntafoorumien järjestämisessä, ylläpidän oppilaskunta-sähköpostilistaa ja teen mielelläni kouluvierailuja ja autan kouluja kehittämään oppilaiden osallisuutta sekä koulun arjessa että edustuksellisesti (oppilaskunnan hallitus).
 

Globaalikasvatus

Laura Ritola, p. 040 6656048

Toimeenkuvaani kuuluu globaalikasvatuksen teemojen kehittäminen ja käytänteiden tukeminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa. Globaalikasvatuksen teemoja ovat muun muassa: globaalin maailman kulttuuri- ja kielikasvatus, kotikansainvälisyys, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset, kehitys- ja rauhankasvatus. Oululaisia työkaluja globaalikasvatukseen ovat Maailmankansalaisen polku ja sen oheismateriaalit sekä Maailmankoulun materiaalit ja koulutusyhteistyö.  
 

Kiina-yhteistyön ja kiinan kielen opetuksen kehittäminen

Sanna Heinonen, sanna.heinonen(at)eduouka.fi

Toimenkuvaani kehittäjäopettajana kuuluu Sister School -toiminnan koordinointi ja kehittäminen Oulun kaupungin ja Hangzhoun kaupungin koulujen välillä. Yhteistyön tavoitteina on jakaa toimivia käytänteitä ja kehittää uusia yhteistyömuotoja sekä mahdollistaa aitoja kohtaamisia oululaisten ja hangzhoulaisten opiskelijoiden ja opettajien välillä. 

Tehtävänäni on myös edistää kiinan kielen opetusta Oulussa. Toimin Oulun kaupungin edustajana OPH:n rahoittamassa Aasian ja Afrikan kielten hankkeessa. Hankkeen tuella pyritään saamaan kiinan kieli Oulussa valinnaisaineeksi. Hankkeen kautta myös arabian ja japanin kielen opiskelumahdollisuuksia pyritään edistämään.

Lisätietoa

Yrittäjyyskasvatus


Kehittäjäopettajien blogi

Digitaalisuus Oulun kaupungin perusopetuksessa - Digiloikka 2020 -projektitiimin selvitysraportti
helmikuu 2018 (pdf)

100 ovea avoinna - Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa -hanke