Tasa-arvosuunnitelmat - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma

Oulun kaupungissa edistetään palveluissa ja kaupungin toiminnassa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 30.9.2019 § 320 Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma sisältää yhdenvertaisuusvaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti toimialakohtaisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelma, toimenpiteet ja suunnitelman johdanto englanninkielisenä:

Vuonna 2015 muuttunut yhdenvertaisuuslaki edellyttää kunnilta suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa edellytetään, että kunnat edistävät suunnitelmallisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Vuodesta 2015 tasa-arvolain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Oulun kaupunki on hyväksynyt Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2009 kaupunginhallituksen päätöksellä. Oulun kaupunki on julkisesti sitoutunut tasa-arvon edistämiseen allekirjoituksellaan. Oulu haluaa toimia asukkaiden hyvinvointia lisäämässä myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistämällä.