Välkyt-toimintamalli - Varhaiskasvatus - Oulun kaupunki

Välkyt -toimintamalli

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaan TVT-osaaminen on tärkeä kansalaistaito. TVT-osaaminen on yksi laaja-alaisen osaamisen alue ja osa monilukutaitoa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää sekä tukea monilukutaidon ja TVT-osaamisen kehittymistä.

Välkyt on Oulun kaupungin varhaiskasvatukseen luotu TVT-toimintamalli, jonka kautta tuodaan varhaiskasvatuksen arkeen TVT-ratkaisuja. Tavoitteena on oppia hyödyntämään TVT:a monipuolisesti pedagogiikassa sekä vahvistaa osaamista ja oppimismotivaatiota. TVT:a hyödynnetään kaikilla oppimisen osa-alueilla yhtenä työvälineenä. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin. TVT:a käytetään osana vuorovaikutusta, leikillistä oppimista, tiedon tuottamista ja pedagogista dokumentointia. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan turvalliseen median käyttöön sekä opetellaan kriittistä median tarkastelua.

Välkyt-toiminta alkoi Oulussa vuonna 2015 hankkeen muodossa, jolloin toiminta aloitettiin osassa yksiköitä. Tämän jälkeen toimintaa on laajennettu portaittain useampaan yksikköön. Vuonna 2017 Välkyt-toiminta saatiin jalkautettua kaikkiin kunnallisiin varhaiskasvatuksen yksiköihin.

Välkyt-toiminta koostuu kolmesta teemasta: pedagoginen osaaminen, valitut TVT-välineet ja validoidut materiaalit.

Pedagoginen TVT-osaaminen on perusedellytys, jotta Välkyt-toiminnan tavoitteet toteutuvat arjessa. Henkilökunnan tulee hallita TVT-välineistön peruskäyttö sekä niiden hyödyntäminen pedagogisessa toiminnassa. Henkilökunnalle järjestetään koulutusta,työpajoja ja tukimateriaalia TVT-osaamisen tueksi. TVT-välineiksi on valittu tabletit, niiden oheislaitteet ja esitystekniikaksi interaktiiviset kosketusnäytöt. Perhepäivähoidossa on käytössä tabletit. Kaikki TVT-materiaalit on valittu käyttöön pedagogisin perustein. Tableteista löytyvät sovellukset tukevat lapsen kasvua ja oppimista. 


Lisätietoja:

suunnittelija Johanna Pöllänen p. 050 564 3429
TVT-tukihenkilö Outi Anias p. 050 911 2932
varhaiskasvatuksen suunnittelija Sari Nyberg p. 050 388 6901

Kuvassa lapsia tähtisadetikut käsissään