Ajankohtaista

< Takaisin

Hulevedet puhdistuvat puuhakkeen ja biohiilen avulla

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on kerännyt tutkimustietoa puuhakkeen ja biohiilen toimivuudesta hulevesien käsittelyssä viime vuoden lopulla päättyneessä vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoittamassa hankkeessa.  Tutkimus keskittyi seuraamaan Välimaan kiertotalousalueelle rakennetun hulevesien käsittelyrakenteen toimintaa. Rakenteeseen kuuluu kaksi laskeutusallasta (ennen ja jälkeen suodattimen) sekä suodatinosa, joka on rakennettu koivubiohiilestä ja puuhakkeesta. Saman tyyppisiä bioreaktoreita on käytetty mm. kunnallisten jätevesien ja kaivosvesien käsittelyssä, mutta hulevesien käsittelyssä vastaavaa ei ole Oulussa aiemmin pilotoitu.  

Tutkimus toteutettiin huhti-joulukuussa 2021. Rakenteeseen tulevan ja rakenteesta poistuvan veden laatua seurattiin kuukausittain toteutetun vesinäytteenoton avulla. Veden viipymäaikaa rakenteessa tutkittiin suolapulssikokeella ja rakenteessa tapahtuvia biologisia reaktioita selvitettiin asiantuntijatyönä.   

Tutkimuksen tulokset ovat lupaavia. Hulevesien kokonaistyppipitoisuus laski rakenteessa keskimäärin 25 %, nitraattitypen pitoisuus jopa 96 %. Myös vesien sulfaattipitoisuus pieneni rakenteessa noin 25 %. Metallien osalta tuloksissa havaittiin melko suurta vaihtelua eri kuukausien välillä. Sinkin poistuma suodatinrakenteessa on ollut keskimäärin 73 %, kuparin noin 49 % ja nikkelin 31 %.  

Rakenteen toiminta perustuu hiilen adsorptioon eli aineiden pidättymiseen puuhakkeen ja biohiilen pinnalle sekä biologisiin reaktioihin kuten denitrifikaatioon. Tutkimuksen perusteella puuhake ja biohiili soveltuvat hyvin erityisesti paljon ravinteita sisältävien tai metallikuormitteisten hulevesien käsittelyyn. Välimaan hulevesirakenne laskeutusaltaineen vie suhteellisen paljon tilaa, joten vastaavanlainen rakenne soveltuu tiivistä kaupunkirakennetta väljemmille alueille. Biohiiltä ja puuhaketta voidaan kuitenkin hyödyntää myös pienemmissä rakenteissa ja jopa maanalaisissa hulevesien käsittelyratkaisuissa.  

Kuva laskeutusaltaasta

Lisätietoja: www.ym.fi/vedenvuoro  ja www.ym.fi/vattnenstur  

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.