Melu Oulun seudulla 

Merkittävin ympäristömelun aiheuttaja Oulun seudulla on tieliikenne. Tieliikennemelulle altistuvia on valtatie 4:n meluvyöhykkeillä Kempeleen rajalta Kellonväylälle saakka ja Haukiputaan Asemakylällä. Suurin osa asuinrakennuksista Kuusamontien ja Parkkisenkankaantien välisellä alueella sekä ruutukaavakeskustassa pääkatujen varressa olevat asuinkerrostalot jäävät poikkeuksetta liikenteen aiheuttamille meluvyöhykkeille.

Suurinta osaa Oulun tiiviisti asuttuja asuinalueita ympäröivät vilkkaat liikenneväylät ja siten asuinalueiden reuna-alueilla melutasot ovat melko korkeat. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon kaupunginosissa tieliikenteen meluvaikutukset rajautuvat läpikulkuväylien ympäristöön.

Raideliikenteen aiheuttamat melualueet ovat Oulun keskustan eteläpuolella leveydeltään jopa suurempia kuin valtatie 4:n meluvyöhykkeet. Tämä johtuu yöaikaisesta tavarajunaliikenteestä ja raskaista rautapellettijunista (rataosuudet Oulu-Ylivieska ja Oulu-Kontiomäki). Eteläisessä Oulussa laajat alueet ja radan haarautuessa Mäntylä, Kiviniemi, Kaakkuri sekä osa Metelinkankaasta jäävät meluvyöhykkeelle.

Tie- ja raideliikenteen yhteismeluvyöhykkeet muodostavat eteläisessä Oulussa yhtenäisen alueen leveimmillään Kempeleenlahdelta Kainuuntielle saakka sekä Kempeleen rajalta Herukkaan. Välivainion ja Herukan välillä valtatie 4, rautatie ja Haukiputaantie/Koskelantie aiheuttavat leveän meluvyöhykkeen ja vastaavasti Tahkokankaan ja Madekosken välillä rataosuus Oulu-Kontiomäki ja valtatie 22.

Teollisuuden aiheuttama melualtistuminen on tie- ja raideliikenteen aiheuttamaa altistumista vähäisempää. Tehtaiden ja laitosten sekä muiden ympäristölupavelvollisten toimintojen aiheuttamaa meluhaittaa säännellään niille myönnettävissä ympäristöluvissa.

Oulun lentoaseman melualueet on kartoitettu vuonna 2012 tehdyssä lentomeluselvityksessä (pdf).

Tilapäistä melua aiheuttavat rakentaminen ja erilaiset harrastetoiminnat, kuten moottori- ja ampumaurheilu sekä ulkoilmakonsertit. Tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta tulee tehdä ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimeen viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Lue lisää meluilmoituksesta. Mikäli toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ilmoituksen käsittelee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vuonna 2017 päivitetyissä ympäristönsuojelumääräyksissä on toiminnanharjoittajia ja yksityisiä henkilöitä velvoittavia määräyksiä melusta.

EU:n meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma

EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) tavoitteena on selvittää melutilannetta sekä välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittavaikutuksia. Yli 100 000 asukkaan väestökeskittymille on laadittava meluselvitys ja sen jälkeen toimintasuunnitelma melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Uusi vuonna 2017 tehty meluselvitys ympäristömelulle altistumisesta käsittää vilkkaasti liikennöidyt yleiset tiet ja rautatiet.

Meluselvityksen mukaan Oulun kaupungissa noin 19 % Oulun asukkaista alistuu yli 55 dB:n (Lden) tieliikennemelulle ja 9 % raideliikenteen melulle. Noin 170 oppilaitosta, päiväkotia ja hoitolaitosta sijoittuu yli 55 dB:n (Lden) tieliikenteen melualueelle ja raideliikenteen melualueelle vajaa 50 tällaista kohdetta. Yli 55 dB tasoiselle tie- ja raideliikenteen yhteismelulle (Lden) altistuu 27 % Oulun asukkaista. Teollisuuden aiheuttama melualtistuminen on tie- ja raideliikenteen aiheuttamaa altistumista vähäisempää.
 

Melutaso

Tieliikenne

Raideliikenne

Tie- ja raideliikenne (yhteismelu)

Lden >55 dB

37 100 asukasta

17 100 asukasta

54 600 asukasta

Ln >50 dB

18 400 asukasta

13 100 asukasta

33 400 asukasta


Vuoden 2017 meluselvityksen mukaan hiljaisina alueina voidaan pitää Hietasaaren eteläosia, Pikisaaren pohjoisosaa, Pyykösjärven itärantaa ja Letonniemeä. Oulunsalon kaupunginosassa hiljaisia alueita on hieman sivussa asutuksesta ja teistä.

Verrattaessa vuoden 2017 meluselvityksen melulle altistuvien asukkaiden lukumäärää vuoden 2012 meluselvitykseen, on huomioitava laskenta-alueen muutos Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon liityttyä Ouluun. Lisäksi tarkasteltava tie- ja rataverkko ovat edellistä laajempia ja Oulun kaupungin kokonaisasukasmäärä on suurempi. Niin ikään CNOSSOS-laskentamalli on käytössä ensimmäistä kertaa. Selvityksestä ovat vastanneet Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto.

Ympäristömeludirektiivin mukaisina tunnuslukuina käytetään vuorokauden melutasoa Lden ja yöaikaista melutasoa Ln. Lden painottaa ilta-ajan (klo 19-22) ja yöajan (klo 22-7) melua tietyillä kertoimilla, koska ne ovat päiväajan melua häiritsevämpiä.

Oulun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2018–2023. Suunnitelmassa on tunnistettu meluntorjuntakohteita, joissa melusuojausta voidaan toteuttaa, määritelty toimenpiteet, joilla melualtistumista voidaan vähentää ja ehkäistä sekä asetettu tavoitteet pitkän aikavälin meluntorjuntatyölle.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt 11.9.2018 § 412 kyseisen suunnitelman ohjeellisena käytettäväksi suunnittelussa sekä talous- ja toimintasuunnitelmia laadittaessa.

Oulun seudun
ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.